for English scroll down

III Bieg Charytatywny Maccabi Fun Run w Warszawie

KROK PO KROKU DLA SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ!
BIEGNIJ DLA ŚWIATA BEZ RASIZMU!

DATA: 24 czerwca 2018
MIEJSCE: Stadiom Lekkoatletyczny Agrykola
Myśliwiecka 9, Warszawa
ORGANIZATOR: Makabi Warszawa
STRONA: www.globalfunrun.org/warsaw
KONTAKT: makabi.warsaw@gmail.com
REJESTRACJAhttp://rejestracjafunrun.pl/
ODBIÓR PAKIETÓW: W dniu wydarzenia od 10:00 na Stadionie
START 5KM 13:00 START 1KM 13:00

FOLLOW US!

WIĘCEJ O FUN RUN WARSZAWA

Makabi Warszawa organizuje już drugi Fun Run w Warszawie. Będzie to kolejna odsłona biegu charytatywnego skupiająca społeczności żydowskie z całej Europy. Nasz bieg odbędzie się na nowym stadionie lekkoatletycznym.  W czasie całego wydarzenia będą odbywały się bezpłatne zajęcia i zabawy dla dzieci i rodzin, które wezmą udział w biegu.

 

DOBROCZYNNOŚĆ

W tym roku wiele organizacji połączy swoje siły by stać się częścią tego wspaniałego, sportowego dnia i żeby zebrać pieniądze dla dalszej działalności. Każda organizacja określa cel, który chce osiągnąć z przychodzących opłat rejestracyjnych. Możesz wspierać ich pomysły, a dzięki Tobie ich marzenia się spełnią!

ZAPISZ SIĘ NA BIEG!

Dołącz do największego wydarzenia charytatywnego społeczności on-line!

Każdy uczestnik powinien zarejestrować się, aby uzyskać pakiet startowy (zawierający koszulkę FunRun Warszawa, numer startowy, arkusz informacyjny i mapę trasy).
Poniżej na stronie znajduje się link do rejestracji i płatności za bieg. Wejdź i stań się częścią wspaniałego wydarzenia!

Rejestracja i płatność w linku poniżej:

rejestracjafunrun.pl

strzałka

Opłata startowa (darowizna) wynosi 40 zł i zostanie przekazana na wybraną przez Ciebie organizację.

Przelew

Opłatę startową możesz również przekazać przelewem na konto:
Makabi Warszawa 84 1140 2004 0000 3102 7580 8990
Tytuł przelewu: Darowizna Fun Run
Informacje w przelewie: Imię, Nazwisko, Rozmiar koszulki, wybrana organizacja
Bez podania informacji wymienionych wyżej zostają uzupełnione domyślnymi

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań odnośnie płatności, rejestracji jak i samego biegu, prosimy o kontakt. Bardzo chętnie udzielimy odpowiedzi i rozwiążemy problem.

tel. 600 603 096, 500 329 995
e-mail makabi.warsaw@gmail.com

NASI PARTNERZY

Patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

TSKZ

TaubeCenter-RGB-eng

POLIN_logo_seledyn_podstawowe_PL

DYSTANSE:

  • 1 Km

  • 5 Km

WOLONTARIUSZE

Jak wszystkie lokalne organizacje Makkabi, mamy także niesamowitych wolontariuszy, którzy pomagają nam w organizowaniu i koordynowaniu wydarzenia na miejscu. Jeśli chceszdołączyć do naszego zespołu wolontariuszy, prosimy o kontakt z nami:
makabi.warsaw@gmail.com

KONTAKT

Jeśli chciałbyś o coś zapytać skontaktuj się z Natalią lub Łukaszem. Odpowiedzą na wszystkie pytania!

 


 

moje_zdj


tel. 500 329 995
e-mail makabi.warsaw@gmail.com

 


tel. 600 603 096
e-mail makabi.warsaw@gmail.com


English

III Charity Maccabi Fun Run in Warsaw

STEP BY STEP FOR YOUR JEWISH COMMUNITY!
RUN FOR A WORLD WITHOUT RACISM!

DATE:  24th of June 2018
VENUE: Athletics Stadium Agrykola
Myśliwiecka 9, Warsaw
ORGANIZER: Maccabi Warsaw
WEBSITE: www.globalfunrun.org/warsaw
CONTACT: makabi.warsaw@gmail.com
PACKAGE RECEPTION: On the day of the event from 10:00 on the Stadium
START 5KM 1:00 PM  1KM 1:00 PM

FOLLOW US!

ABOUT FUN RUN WARSAW

Maccabi Warsaw is organizing the 2nd Fun Run community charity event in Warsaw. Our event will take place at the new athletics stadium. Besides the running competitions, we also offer several free fun activities for the children and families who are participating in our event.

CHARITIES

This year many organizations are joining us to be the part of this lovely and sporty day and to raise money for themselves. Each organization determined a goal what they want to achieve from the incoming registration fees. Support their ideas and make their social dreams come true!

OUR PARTNERS

The honorary patronage of the Mayor of Bielany District of the Capital City Warsaw

TSKZ

TaubeCenter-RGB-eng


REGISTER YOURSELF!

Join the biggest charity online community event!

Each participant should register to get a starter pack (including FunRun Warsaw jersey, start number, info sheet and route map). Below there is a link to register and pay for the run. Come on and become part of a great event!

Registration and payment in the link below:

rejestracjafunrun.pl

strzałka

The start fee (donation) is 40 zloty and it will be donated to the organization of your choice.

Transfer

OYou can also transfer the start fee to your account:
Makabi Warsaw 84 1140 2004 0000 3102 7580 8990
Transfer Title: Fun Run Donation
Information in the transfer: Name, Surname, T-shirt size, selected organization
Without the information listed above, they will be supplemented by the defaults

If you have any problems or questions about payment, registration or race, please contact us. We will be happy to respond and solve the problem.
tel. 600 603 096, 500 329 995
e-mail makabi.warsaw@gmail.com

DISTANCES:

  • 1 Km

  • 5 Km

VOLUNTEERS

As all the other local Maccabi organizations, we also have amazing volunteers who help us with organizing and coordinating the event on the spot. If you feel like joining our volunteer team, please make contact with us: makabi.warsaw@gmail.com

CONTACT

If You have any problems or questions ask Natalia or Łukasz!


 

moje_zdj


tel. 500 329 995
e-mail makabi.warsaw@gmail.com


tel. 600 603 096
e-mail makabi.warsaw@gmail.com